Otázky a odpovede

Na tomto mieste nájdete všetky dôležité informácie, ktoré se týkajú sveta Zodpovedného hrania a regulácie hazardných hier. Všetko podstatné na jednom mieste.

Čo by vás o projekte Zodpovedné hranie mohlo zaujímať?
O čom je projekt Zodpovedné hranie?

Zodpovedné hranie je komplexným projektom sústrediacim sa na to, aby hazardné hranie bolo pre hráčov bezpečnou zábavou. Hoci pre drvivú väčšinu spoločnosti nepredstavuje hranie hazardných hier akýkoľvek problém, v prípade približne 1 až 3 % populácie môžu existovať nezanedbateľné riziká vedúce k možnému rozvoju rizikového hrania. A práve na túto časť populácie sa chceme v projekte sústrediť.

Prečo projekt Zodpovedné hranie vznikol?

Hoci štátom nastavená regulácia je v mnohých ohľadoch striktná, nie vždy je efektívna. Preto je v špecifických oblastiach oveľa účinnejšie, ak hlavnú iniciatívu prevezmú lídri konkrétneho odvetvia so svojou víziou trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti svojho podnikania. Sebaregulácia môže zohrať kľúčovú úlohu napríklad v oblasti prevencie, znižovania škôd a zodpovedného hrania hazardných hier.

V čom tkvie unikátnosť projektu?
 • Najmä v tom, že vzniká pod patronátom Inštitútu pre zodpovedné hranie (IZH), ktorý zastrešuje väčšinu legálneho trhu. Takémuto širokému zastúpeniu trhu zodpovedajú aj ambície tohto projektu, a to nastaviť jednotnú mieru ochrany a spoločenskej zodpovednosti pre celý trh s hazardnými hrami.
 • Podarilo sa spojiť konkurenčných prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí sa dobrovoľne zaviazali nad rámec už aj tak striktnej zákonnej regulácie dodržiavať pravidlá, čo prispejú k bezpečnejšiemu hernému prostrediu. Aby hranie hazardných hier zostalo zábavou a nestalo sa problémom.
Aké sú ciele projektu?

Cieľom projektu Zodpovedné hranie je podporiť prevenciu a zabrániť vzniku rizikového hrania, vzdelávať širokú verejnosť o zodpovednom hraní, spolupracovať s odbornými organizáciami na vzdelávaní a výskume a účinne adresovať pomoc. Súčasne sa podieľať na školení zamestnancov prevádzkovateľov hazardných hier v oblasti zodpovedného hrania a organizovať Týždeň zodpovedného hrania.

Kto sa podieľa na projekte Zodpovedné hranie?

Za projektom Zodpovedné hranie stojí Inštitút pre zodpovedné hranie, ktorý ho pripravil v spolupráci s odborníkmi a vybranými prevádzkovateľmi hazardných hier.

Zodpovedné hranie v zákone
Aké sebaobmedzujúce opatrenia si môžem nastaviť?

V prípade internetovej hry si každý hráč môže nastaviť:

 • maximálnu výšku celkových stávok
 • maximálnu výšku prehry hráča počas času hrania na hráčskom účte

Ak si hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sprísnenie najneskôr do 24 hodín od času, keď hráč sprísnenie zadal. Ak si hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto zmiernenie siedmy kalendárny deň od času, kedy ho hráč zadal. Hráč môže zadať zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len raz za kalendárny mesiac.

Prevádzkovateľ internetovej hry nesmie hráčovi, ktorý si zadal nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia, umožniť po jeho nastavení zadať stávku nad limit uvedený v sebaobmedzujúcom opatrení; ak si hráč zadal nastavenie limitu prehry, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby nemohol hráč pokračovať v internetovej hre od okamihu prekročenia nastaveného limitu prehry.

Čo sa rozumie prehrou?

Za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča, vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier.

Čo je „Register vylúčených osôb“ a aký má vplyv na moju účasť na hazardných hrách?

Register vylúčených osôb je informačný systém verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na vybraných hazardných hrách vrátane internetových hazardných hier. V tomto registri sú zapísané fyzické osoby napr.:

 • ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť
 • ktoré sami požiadali o vylúčenie
 • ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva
 • ktorým bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách a iné
Existujú ďalšie zákonné obmedzenia účasti na hazardných hrách?

Okrem dobrovoľných sebaobmedzujúcich opatrení existujú aj iné zákonné obmedzenia účasti na hazardných hrách. Napríklad:

 • účasť na hazardných hrách sa zakazuje fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov
 • výška stávky v jednej hazardnej hre prevádzkovanej na termináloch videohier nesmie presiahnuť sumu desať eur (to sa nevzťahuje na prevádzkovanie terminálov videohier v kasíne)
 • maximálna výška stávky na výherných prístrojoch je desať eurocentov na jednu hazardnú hru a maximálna výška výhry v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu päť eur (to sa nevzťahuje na výherné prístroje prevádzkované v kasíne)
Akú sumu môžem vložiť na svoje hráčske konto a akú sumu z neho môžem naraz vybrať?

Pravidlá hazardnej hry vrátane obmedzení platobných podmienok, či už pri vkladoch alebo výberoch, sú upravené v hernom pláne konkrétnej hazardnej hry.

Kde nájdem informácie o svojom hraní, t. j. koľko som prehral, ako dlho aktuálne hrám?

Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný pri každom prihlásení hráča do jeho hráčskeho účtu a prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča zabezpečiť informáciu o celkových stávkach a výhrach hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac, od prvého prihlásenia hráča do jeho hráčskeho účtu v tomto kalendárnom mesiaci do aktuálneho prihlásenia do jeho hráčskeho účtu v tomto kalendárnom mesiaci a informáciu o celkových stávkach a výhrach hráča počas celého času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne od jeho zriadenia.

Môžem sa dať vylúčiť z účasti na hazardných hrách?

Fyzická osoba môže sama požiadať o vylúčenie z účasti na hazardných hrách (postup). Fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, posiela údaje do registra vylúčených osôb v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v listinnej podobe poslaním formulára správcovi registra zverejneného na webovom sídle správcu registra s úradne osvedčeným podpisom. Správcom registra je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Všeobecne o regulácii
Akej regulácii podliehajú hazardné hry prevádzkované v Slovenskej republike?

Prevádzkovanie hazardných hier je upravené predovšetkým v zákone č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v ďalších zákonných a podzákonných predpisoch.

Kto vykonáva dozor nad prevádzkovaním hazardných hier?

Dozor nad prevádzkovaním hazardných hier vykonáva predovšetkým Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý aktívne dohliada na dodržiavanie právnych predpisov obsiahnutých v zákone č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako zistím, že hrám u legálneho prevádzkovateľa hazardnej hry?

Každý prevádzkovateľ internetovej hry je povinný na webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa prevádzkuje internetová hra, zverejniť:

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetovej hry;
 • identifikačné údaje a kontaktné údaje úradu, ktorý udelil individuálnu licenciu;
 • číslo individuálnej licencie;
 • druhy hazardných hier prevádzkovaných ako internetová hra;
 • herný plán;
 • pravidlá internetovej hry v štátnom jazyku;
 • číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí;
 • pri každom prihlásení hráča informáciu v tomto znení: „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov“ a varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát“

Na stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier (odkaz: https://www.urhh.sk/registre_licencii_hh) sú zverejnené registre prevádzkovateľov hazardných hier, ktorým bola udelená licencia.

Čo musí spĺňať legálny prevádzkovateľ hazardných hier?

Okrem špecifických kritérií, ktoré sú kladené na prevádzkovateľa hazardnej hry podľa typu hazardnej hry, ktorú prevádzkuje, možno konštatovať, že prevádzkovateľ hazardnej hry môže prevádzkovať hazardnú hru len na základe platnej licencie a na základe podmienok v tejto licencii uvedených, musí dodržiavať zákonné a podzákonné predpisy, najmä zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ hazardnej hry musí ďalej dodržiavať podmienky uvedené v bezpečnostnom projekte, ustanovenia herného plánu, ako aj spĺňať požiadavku na výšku základného imania, ktorá sa mení v závislosti od typu prevádzkovanej hazardnej hry.

Aké typy hazardných hier môžu byť v Slovenskej republike prevádzkované?

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozlišuje nižšie uvedené hazardné hry:

 • lotériové hry
 • charitatívne lotérie
 • stolové hry
 • stávkové hry
 • hazardné hry na výherných prístrojoch
 • hazardné hry na termináloch videohier
 • hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi
 • hazardné hry na iných technických zariadeniach
 • prípade iné hazardné hry, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prečo hrať u legálneho prevádzkovateľa, a nie u nelegálneho?

Legálny prevádzkovateľ je povinný rešpektovať zákonom stanovené podmienky účasti na hazardných hrách, ako napr. možnosť nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení alebo dodržiavanie zákonných limitov pre stávky. Legálny prevádzkovateľ zároveň musel v rámci procesu vydávania licencie na prevádzkovanie hazardnej hry splniť zákonné kritériá, ktoré sa týkajú výšky základného imania, čo má priamy dosah na likviditu resp. garanciu vyplatenia vyhraných peňažných prostriedkov.

Od akého veku je dovolené hrať hazardnú hru?

Účasť na hazardných hrách je dovolená len osobám starším ako 18 rokov.

Prišiel som do kontaktu s internetovou stránkou s nelegálnym hazardom, na koho sa môžem obrátiť?

So svojím podnetom týkajúcim sa nelegálneho prevádzkovania internetovej hry je možné obrátiť sa na Úrad pre reguláciu hazardných hier prostredníctvom e-mailu: podnety@urhh.sk

Akým spôsobom nakladá prevádzkovateľ hazardných hier s mojimi údajmi?

Prevádzkovateľ hazardných hier je povinný dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov obsiahnuté v nariadení GDPR ako aj pravidlá upravené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Kde nájdem informácie o pravidlách prevádzkovania hazardných hier?

Všetky podrobné informácie o pravidlách legálne prevádzkovaných hazardných hier nájdete v tzv. herných plánoch. Herné plány sú dostupné buď na internetových stránkach prevádzkovateľov hazardných hier alebo priamo v herniach.

Mýty a fakty
Hazard je na Slovensku neprehľadný.

Opak je pravdou. Hazard na Slovensku reguluje zákon o hazardných hrách, ktorý výrazným spôsobom sprísnil podmienky pri prevádzke hazardných hier a ochranu ľudí.

Každý, kto hrá, má s hraním problém.

Podľa európskych štatistík sú iba 2 až 3 % hráčov rizikové, pre zvyšok nepredstavuje hranie problém, je pre nich zábavou.

Zvýšenie daní z hazardných hier zvyšuje ochranu hráčov.

Vyššia daň z hazardných hier hráča žiadnym spôsobom nechráni. Nezvyšuje totiž cenu závislostného statku, ako je to v prípade spotrebných daní z tabaku a alkoholu. Daň z hazardných hier totiž nie je spotrebná daň, ale daň priama. Hráč vloží do hry vždy rovnakú peňažnú hodnotu bez ohľadu na skutočnosť, akú daň platí prevádzkovateľ. Neexistuje žiadna štúdia, ktorá by dokazovala, že zvýšením dane prevádzkovateľa je možné zvýšiť ochranu hráča. Na to slúži celý rad iných preventívnych nástrojov.

Zákaz hazardu znamená žiadny hazard.

K zákazu hazardných hier pristupujú často obce a mestá v presvedčení, že tým hazardné hry eliminujú a chránia tak svojich obyvateľov. Bohužiaľ sa mýlia. Zákaz hazardných hier neznamená žiadny hazard, ale nelegálny hazard. Dôkazom môžu byť štatistiky zo zahraničia, ktoré ukazujú vznik nelegálnych herní práve na miestach, kde bol prijatý zákaz hazardných hier. Nelegálne prevádzky sú o to nebezpečnejšie, že nedodržujú prakticky žiadnu reguláciu a riziku nežiaducej závislosti tak vystavujú rizikových hráčov a mladistvých.